Gebruiksvoorwaarden

Wij danken u voor uw registratie op de website toegankelijk op het adres www.geboortelijst.be, www.listedenaissance.be of een specifiek aangemaakt subdomein van deze domeinnamen, hierna "de Website", beheerd door Geboortelijst.be bv, gevestigd te 8800 Roeselare, Bergstraat 27, België, hierna "Geboortelijst.be".

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website.

Bij uw eerste Aanmelding zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Gebruiksvoorwaarden en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw registratie op de Website, het maken van uw baby-website, het opstellen van uw geboortelijst en het posten of toevoegen van foto's en informatie over uw baby impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website.

1. Opzet van de website

De Website laat de ouders toe om één of meerdere geboortelijst(en) online te beheren. Bovendien biedt de Website aanstaande of prille ouders webruimte aan voor een persoonlijke site voor hun baby (hierna de "Baby-website").

Met betrekking tot de geboortelijst werkt Geboortelijst.be om redenen van aansprakelijkheid enkel met winkels die vooraf met haar een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten waarin zij bevestigen het concept van Geboortelijst.be te kennen en te respecteren (hierna de "Deelnemende Winkels"). Het is enkel met betrekking tot deze welomschreven Deelnemende Winkels dat Gebruikers een geboortelijst kunnen opstellen.

Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om elke baby-website die de activiteiten van een niet-aangesloten winkel vermeldt of die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst naar een niet-aangesloten winkel, hierin begrepen o.m. maar niet uitsluitend naamsvermeldingen, logo's, omschrijvingen, insinuaties, etc. ..., eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging te verwijderen en desgevallend de Account van de Gebruiker eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op het posten van informatie en foto's via uw eigen Baby-website via de Website.

2.2. De Gebruiker verklaart door zijn bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3. Definities

In het kader van de huidige Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis:

 • "Account": de persoonlijke gebruikersrekening die door Geboortelijst.be wordt aangemaakt na registratie en invullen van het Aanmeldingsformulier door de Gebruiker.
 • "Aanmeldingsformulier": het (elektronisch) formulier waarmee iemand zich aanmeldt als Gebruiker van de Website.
 • "Baby-website": de aan aanstaande of prille ouders aangeboden webruimte voor een persoonlijke site voor hun baby.
 • "Deelnemende Winkels": de winkels die met Geboortelijst.be een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden en van dewelke op de Website door de Gebruikers Geboortelijsten kunnen gekozen worden en zoals deze opgenomen zijn in een lijst beschikbaar op de Website.
 • "Dienst": de door Geboortelijst.be aan de Gebruiker aangeboden gratis dienst, bestaande uit een online toegankelijke softwaretoepassing voor het kiezen van Geboortelijsten in de Deelnemende Winkels door Gebruikers en de mogelijkheid voor deze Deelnemende Winkels om producten aan te bieden aan de Gebruikers via Geboortelijsten, zoals omschreven wordt op de Website. Het aanbieden van een Baby-website is eveneens inbegrepen in de door Geboortelijst.be aangeboden dienst.
 • "Geboortelijst": de online lijst die de aanstaande of prille ouders kunnen opstellen op de Website en die de gekozen producten van een Deelnemende Winkel opsomt en ter beschikking stelt van de bezoekers van de Baby-website. Deze bezoekers kunnen dan één of meerdere product(en) in de lijst kiezen die zij wensen aan te bieden aan de aanstaande of prille ouders.
 • "Gebruiker": de natuurlijke persoon die op eender welke wijze dan ook gebruik maakt van de Website, zij het door een geboortelijst op te stellen, zij het door een Baby-website op te richten, zij het door producten opgesomd in een geboortelijst aan te kopen.
 • "Gebruiksvoorwaarden": deze Gebruiksvoorwaarden, waarin de toegang tot en het gebruik van de Website geregeld zijn.
 • "Website": de website van Geboortelijst.be op de internetadressen www.geboortelijst.be, www.listedenaissance.be, www.listedenaissance.ma, www.baby-website.be of een specifiek aangemaakt subdomein van deze domeinnamen.

4. Gebruikers

4.1. Het gebruik van de Website en de aanvraag van één of meerdere Geboortelijst(en) alsook het maken van een Baby-website is gratis en is voorbehouden aan natuurlijke personen.

Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een rechtspersoon of aan een natuurlijke persoon die handelt in opdracht of ten voordele van een rechtspersoon eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4.2. De Gebruiker garandeert bij aanvaarding van huidige Gebruiksvoorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten, tenzij de minderjarige de schriftelijke toestemming van zijn ouder of voogd kan voorleggen.

5. Registratie op de website

5.1. Om een Geboortelijst te kunnen maken, om een Baby-website te kunnen oprichten, om een aankoop te doen op basis van een Geboortelijst en om aldus Gebruiker te worden van Geboortelijst.be, dient de Gebruiker zijn persoonsgegevens in te vullen op het Aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het Aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

5.2. Het is Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

Het gebruik van meer dan een (1) gebruikersnaam is niet toegestaan.

5.3. Bij de aanmelding dient de Gebruiker zich door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.

5.4. Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om de registratie al dan niet te aanvaarden. De aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • De Gebruiker verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie;
 • De Gebruiker komt een in deze Gebruikersvoorwaarden gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden voor andere Diensten met Geboortelijst.be na, of Geboortelijst.be kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan Geboortelijst.be redelijkerwijze kan oordelen dat de registratie niet aanvaard kan worden.

5.5. Vanaf het ogenblik dat zijn registratie compleet is, kan de Gebruiker hetzij zijn Geboortelijst opstellen en zijn Baby-website oprichten, hetzij zijn aankoop in de desbetreffende geboortelijst doen.

6. Het posten van inhoud op de baby-website

6.1. De Gebruiker is en blijft altijd zelf aansprakelijk voor de content die hij of zij op zijn/haar Baby-website plaatst of heeft geplaatst.

6.2. De Gebruiker zal uitsluitend content posten over de baby voor wie de Baby-website werd opgericht en geen enkele commentaar over of verwijzing of link naar andere winkels dan de Deelnemende Winkels opnemen.

Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om zulke content eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging te verwijderen of te editen.

6.3. Geboortelijst.be behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken Gebruikers te waarschuwen, tijdelijk of definitief de toegang tot de Website te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren of/en te verwijderen.

6.4. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of anderszins ongepaste of irrelevante inhoud is niet toegestaan.

6.5. Het is Gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals o.m. telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in inhoud van de Baby-website te vermelden of ernaar te linken, of om er websites, e-mailadressen, namen of andere gegevens van niet-Deelnemende Winkels in te vermelden.

6.6. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen op de Website of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites.

6.7. Het is niet toegestaan om inhoud te plaatsen die verwijst of linkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

6.8. Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van andere personen dan de ouders en de baby door of voor wie de Baby-website werd opgericht, op de Website te plaatsen zonder hun toestemming.

6.9. Gebruikers mogen alleen tekst of beelden plaatsen waarvan zij de auteursrechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.

6.10. Geboortelijst.be heeft niet de aansprakelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van het door Gebruikers rechtstreeks verstuurde / geplaatste materiaal. Geboortelijst.be kan echter wel op elk ogenblik wanneer zij kennis neemt of krijgt van een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden, op een geldende wet of op de rechten of belangen van derden of van Geboortelijst.be zelf, beslissen om naar eigen inzicht en discretie inhoud te verwijderen, bijvoorbeeld indien Geboortelijst.be van mening is dat de inhoud in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten) van anderen.

6.11. De Gebruiker vrijwaart Geboortelijst.be tegen elke aanspraak van Deelnemende Winkels, overheden of derden wegens inbreuken van welke aard ook en zal Geboortelijst.be geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ingevolge het optreden van de Gebruiker.

7. Aansprakelijkheidsbeperkingen

7.1. Geboortelijst.be benadrukt dat zij niet de auteur is van de door Gebruikers op de Baby-website geposte content, van de presentaties van de Deelnemende Winkels of van de beschrijvingen van de Producten van de Deelnemende Winkels. Zij is dus niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Geboortelijst.be besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van haar Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt ter beschikking gesteld van de Gebruiker zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Geboortelijst.be is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

7.2. Geboortelijst.be garandeert niet dat de inhoud op haar pagina's geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Geboortelijst.be wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud die afkomstig is van haar Gebruikers en van de Deelnemende Winkels, en die niet correct zou blijken te zijn of die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien de Gebruiker of de Deelnemende Winkel de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient hij Geboortelijst.be hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Geboortelijst.be de gepaste maatregelen kan nemen.

Enkel de Gebruiker die inhoud post is bijgevolg aansprakelijk voor de inhoud van zijn post en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen.

7.3. Geboortelijst.be wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor de ter beschikking stelling van de Geboortelijsten door de Deelnemende Winkels en voor de uitvoering door de Deelnemende Winkels van de via de Geboortelijsten gemaakte bestellingen.

Geboortelijst.be komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen Gebruikers en Deelnemende Winkels. Geboortelijst.be is bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen Gebruikers en Deelnemende Winkels.

De Deelnemende Winkels zijn zelf uitsluitend en volledig aansprakelijk voor de inhoud van de lijst, de aanpassingen, invoering en updaten van gegevens, het opnemen en uitvoeren van bestellingen en het uitvoeren van de overeenkomst met de Gebruiker.

Geboortelijst.be wijst alle aansprakelijkheid af indien:

 • De Deelnemende Winkels de bestelling van een product niet ontvangen of slecht ontvangen;
 • de Deelnemende Winkels hun verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker niet uitvoeren om welke reden dan ook;
 • de Deelnemende Winkels de voorgestelde voorwaarden van hun aanbiedingen wijzigen of niet respecteren;
 • het product dat op de Geboortelijst staat, na bestelling ervan, niet in voorraad is of niet geleverd wordt, ongeacht of deze niet-uitvoering afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de prijs van het product na de aanvaarding ervan stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de Geboortelijst of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming;
 • iets misloopt gedurende de betaling van de producten, zij het door overschrijving, zij het door betaling ter plaatse;
 • de Deelnemende Winkel een inbreuk zou plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van Gebruikers, andere Deelnemende Winkels of derden;
 • elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen Deelnemende Winkels en Gebruikers.

Geboortelijst.be aanvaardt dan ook slechts klachten ingediend door een Gebruiker tegen een Deelnemende Winkel die haar verplichtingen niet naleeft, maar is geenszins aansprakelijk voor de schade die eruit zou voortvloeien. Uitsluitend de Deelnemende Winkel die haar verplichtingen niet heeft nageleefd is daarvoor aansprakelijk.

7.4. Geboortelijst.be stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Geboortelijst.be evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Geboortelijst.be alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Geboortelijst.be. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

7.5. De websites waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, o.a. de websites van de Deelnemende Winkels, worden niet door Geboortelijst.be beheerd, gehost of onderhouden. Geboortelijst.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

7.6. Geboortelijst.be garandeert geenszins dat de door Gebruikers per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden. Geboortelijst.be is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

8. Goed en veilig gebruik van de website

De Gebruiker verbindt er zich toe bij zijn aanmelding en bij het gebruik van de Website om:

 • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website;
 • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
 • Geen handelingen te verrichten die Geboortelijst.be, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 • Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;
 • Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;
 • Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken;
 • Geen code of login in te brengen die hem niet toebehoort;
 • Er zo goed mogelijk over te waken dat zijn code en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;
 • Elk niet toegestaan gebruik van zijn code en login onmiddellijk te melden aan Geboortelijst.be;
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan Geboortelijst.be;
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;
 • Zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

9. Intellectuele eigendom

Geboortelijst.be is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en de Dienst.

10. Betalingen

De klanten betalen de - door hen - gereserveerde goederen rechtstreeks aan de deelnemende winkel van hun keuze en niet aan Geboortelijst.be.

11. Algemene bepalingen

11.1. Aanpassingen
Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

11.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

11.3. Aanvaarding
Door de Website te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

11.4. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, kan men contact opnemen met Geboortelijst.be op het volgend adres: Geboortelijst.be, gevestigd te 8800 Roeselare, Bergstraat 27, België, info@geboortelijst.be.

Elke feedback met betrekking tot de Website of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van Geboortelijst.be aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail aan de Gebruiker.